Als Therapeut is het noodzakelijk dat ik voor een goede behandeling een dossier aanleg. Dit is wettelijk gezien ook verplicht. Dit dossier bevat behalve de contactgegevens ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Voor het dossier is vertrouwelijkheid het belangrijkst en dat betekent dat ik:

· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

· de gegevens niet langer bewaar dan nodig voor de behandeling of wettelijk verplicht.

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook gebruikt worden:

· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar of in overleg met een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming;
· of tijdens collegiale besprekingen, bijv. tijdens cursussen, in anonieme vorm.

 

Als ik om een andere reden gebruik wil maken van uw dossier/ gegevens, dan zal ik u eerst informeren en nadrukkelijk uw toestemming vragen. Hiermee voldoe ik aan de geheimhoudingsplicht die wettelijke en vanuit mijn beroep is bepaald.

 

Tijdens het eerste consult krijgt u van mij een privacyverklaring ter ondertekening. Mijn praktijk privacyverklaring, hoe ik alles rondom de privacy geregeld heb, is aanwezig in mijn praktijk en door u altijd op te vragen.

 

Als therapeut en met de praktijk ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT en het RBCZ, het kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg.