Klachtenprocedure:

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt in Nederland de klachtenafhandeling van zorgaanbieders. Indien u niet tevreden bent over de door mij verleende zorg, verzoek ik u dit mij zo snel mogelijk (liefst schriftelijk) te laten weten. Ik ga graag met u in gesprek om het ontstane knelpunt samen op te lossen. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de LVNT

 

De LVNT kent een klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke mediator. Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kan de klager, afhankelijk van de aard en zwaarte van de klacht, een klacht indienen bij de De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). De SCAG is een onafhankelijke stichting, waarbij alle LVNT-leden zijn aangesloten.